หลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (Trussless Roof Structures)

หลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (Trussless Roof Structure) เป็นโครงสร้างประเภทโครงสร้างบางรับน้ำหนัก (Plate and Shell) ใช้สำหรับเป็นหลังคา โดยไร้โครงสร้างปกติรองรับ ไร้แป ไร้โครงถักรองรับแผ่นหลังคา การออกแบบทางวิศวกรรมใช้ทฤษฎีโครงสร้างบางรับน้ำหนัก (Plate and Shell Theory) ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมสำหรับโครงสร้างประเภทนี้เป็นพิเศษ

Visitors: 191,011