เกี่ยวกับเรา

ทีมงานบริษัท พีอีบี บิลดิงตัน จำกัด

 

นายพันกรณ์ (ชื่อเดิม ไพรัตน์)  ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์        ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัทฯ 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ธนบุรี
 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 • ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (อสังหาริมทรัพย์)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
 • ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
ประสบการณ์บริหาร

 • ประธานกรรมการบริหาร  P.S. CONSTRUCTION & DESIGN CO., LTD.
 • วิศวกรออกแบบ-ที่ปรึกษา-ควบคุมงานและบริหารโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
 • รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง และเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและงานโยธาทุกชนิด

 
ประสบการณ์และความชำนาญ

 • งานที่ปรึกษา- ออกแบบ- รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรม- ตรวจสอบอาคารและงานโยธาทุกชนิด

 
อาจารย์พิเศษ 

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (Bangkok Code) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ธนบุรี

 

ตำแหน่งทางวิชาชีพ

 • วุฒิวิศวกรโยธา  สภาวิศวกร
 • วุฒิสมาชิกตลอดชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกวิสามัญตลอดชีพ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

 

นายชลธิศ  วาทนเสรี          ผู้จัดการทั่วไป

การศึกษา

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต    สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต    สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    สาขาการบริหารจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • Exchange Program in School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing, China
 • Certificate of English at Sydney International College, Sydney, NSW, Australia

 

ประสบการณ์

 • Pre-Engineered Buildings
 • Trussless Roof Structures
 • Cold-Formed Steel Structures
 • Pre-Stressed Concrete Structures
 • Project Management

 
การทำงาน

 • BlueScope Lysaght (Thailand) Limited
 • Steel Intertech Company Limited
 • Freyssinet (Thailand) Limited
 • Siam Industrial Wire Company Limited
 • The Concrete Product and Aggregate Company Limited (CPAC) 

 

 

นายปริญญา  นามบุรี          ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาธุรกิจ


การศึกษา

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต      สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีและการบริหารโครงสร้างนอกชายฝั่งทะเล  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

ประสบการณ์

 • งานศึกษาความเป็นไปได้และงานออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมโยธา
 • งานโครงสร้างพื้นฐานบนชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือก และ ภาคพลังงาน
 • งานขนส่งโครงสร้างขนาดใหญ่ทางทะเลระหว่างประเทศ
 • งานบริหารโครงการแบบ Turnkey


ตำแหน่งทางวิชาชีพ

 • สามัญวิศวกรโยธา  สภาวิศวกร


การทำงาน

 • CUEL Limited
 • Uhde (Thailand) Limited
 • Thai Nippon Steel Engineering and Construction Corporation
 • Noble Development Public Company Limited

 

Visitors: 153,048